ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЧЕРЕН СКРАП

ЧЕРЕН СКРАП

0888 971 757

Явор Я. Стефанов

ЦВЕТЕН СКРАП

ЦВЕТЕН СКРАП

0887 428 571

Катеринка К. Илиева

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

0879 222 864

Валентин В. Терзийски

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

0887 428 110

Калина К. Колева

СТАРИ ГУМИ

СТАРИ ГУМИ

0884 085 183

Борис Б. Клисурски

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

ИЗКУПУВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ (ИУМПС)

Събиране и изкупуване на автомобили и коли

Автомобилите се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип „Пътна помощ“.

Обадете се на нашия безплатен телефон 0879 222 864 или пуснете запитване чрез нашата електронна форма, за да получите оферта за Вашата стара кола.

Върнете старата си кола при нас и вземете най-добрa ценa от 250 до 1000 лв.

Плащане на място

Обслужваме град София и региона, град Пловдив и град Бургас.

При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за дерегистрация от КАТ.

 

Предварително третиране на автомобили

След постъпване от площадките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват на специално обособени за целта места.

Проектирането и изграждането на площадките е съобразено с всички екологични и санитарно-хигиенни изисквания, съгласно действащото законодателство и Наредбата за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Обн. ДВ бр. 7 от 25.01.2013).

Практиката на дружеството показва, че приетите за разкомплектоване ИУМПС най-общо се делят на три типа:

а) ИУМПС за детайлно разкомплектоване с оглед запазване целостта на детайли и компоненти за повторна употреба (около 10% от общия поток ИУМПС);

б) ИУМПС за разкомплектоване със запазване на малка част детайли, указани от приемчика, за рециклиране или повторна употреба – (около 30% от общия поток);

в) ИУМПС за рециклиране без запазване на детайли – (около 60%).

Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които са класифицирани като опасни отпадъци.

Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се извършва много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо третиране.

След разкомплектоването остатъкът от ИУМПС се шредира.

По време на шредирането материалите преминават през серия от механични и физични сепарации, като по този начин се разделят металните от неметалните отпадъци, черни от цветни метали.

Така получените отпадъци се предават за оползотворяване на рециклиращата индустрия.

Процесите на рециклиране значително намаляват необходимостта от невъзобновими природни ресурси, което води и до намаляване на замърсяванията.

Около 93 % от ИУМПС, основно метали, се рециклират в ЕС.

За запитвания:
Валентин Терзийски
Управител на база Военна Рампа
Тел. +359 / 2 / 926 59 18
Моб.: 0879 222 864
e-mail: str-03@nordholding.bg